۰۳۴۳۳۲۴۴۳۲۰۱
سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

گروه املاک آواک

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

۴۰۰ متر سوله شرف آباد

۴۰۰ متر سوله شرف آباد

رهن و اجاره اداری و تجاری در کرمان ، کرمان

مقدار رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۳ متر جهاد

۱۳۳ متر جهاد

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴٫۵ قصب بهمنیار

۱۴٫۵ قصب بهمنیار

خرید و فروش زمین در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵ متر شفا

۱۷۵ متر شفا

خرید و فروش آپارتمان در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰ متر سوله شهرک صنعتی ۳

۳۰۰ متر سوله شهرک صنعتی ۳

رهن و اجاره اداری و تجاری در کرمان ، کرمان

مقدار رهن: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۰ متر تجاری مسکونی رضوان

۲۸۰ متر تجاری مسکونی رضوان

خرید و فروش اداری و تجاری در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۵ متر بلوار هزار

۱۵۵ متر بلوار هزار

رهن و اجاره آپارتمان در کرمان ، کرمان

مقدار رهن: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۰

۷۴ قصب هفت باغ

۷۴ قصب هفت باغ

خرید و فروش زمین در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰۰ متر سوله شرف آباد

۱۲۰۰ متر سوله شرف آباد

رهن و اجاره اداری و تجاری در کرمان ، کرمان

مقدار رهن: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰ قصب زمین لب بلوار جمهوری

۵۰ قصب زمین لب بلوار جمهوری

خرید و فروش زمین در کرمان ، کرمان

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰